Komisja konkursowa Wydziału Przyrodniczego 

ogłasza

K O N K U R S

w sprawie ubiegania się o dotację celową na prowadzenie

badań naukowych lub prac rozwojowych

oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Do konkursu mogą przystępować młodzi naukowcy

zatrudnieni na Wydziale Przyrodniczym UPH

oraz uczestnicy studiów doktoranckich

Wydziału Przyrodniczego.

Termin składania wniosków do dziekanatu


upływa z dniem 31 sierpnia br.

(wnioski składają osoby, które nie zrobiły tego w I transzy) 
1. Do konkursu przystępować mogą: 

a) młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni w wieku do 35 lat przygotowujący rozprawę doktorską

lub osiągnięcia naukowe na stopień doktora habilitowanego,

b) uczestnicy studiów doktoranckich.

2. Do wniosku zainteresowany dołącza:

a) konspekt pracy przygotowywanej na stopień naukowy,

b) zadania przeznaczone do sfinansowania ze szczególnym uwzględnieniem rocznego okresu,

c) opinię opiekuna naukowego lub promotora,

d) wykaz prac naukowych.

3. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

a) w przypadku pracownika - złożenie wniosku,

b) w przypadku studenta studiów doktoranckich - zaliczenie przynajmniej pierwszego

semestru studiów i pozytywna opinia opiekuna naukowego lub promotora.

4. Decyzję o finansowaniu zadania podejmuje komisja konkursowa powołana przez Dziekana.

5. Dysponentem przyznanych środków jest hablitant lub doktorant z akceptacją

opiekuna naukowego albo promotora.