WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

PTH1


W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, na Wydziale Przyrodniczym, powołano odział Polskiego Towarzystwa Higienicznego. W skład zarządu weszli:

  • dr hab. Wojciech Kolanowski, prof. uczelni – przewodniczący
  • dr Barbara Patoleta – wiceprzewodnicząca
  • dr Małgorzata Rutkowska - sekretarz
  • dr hab. Joanna Mitrus - skarbnik


Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego oparta jest na tradycjach społecznego  ruchu higienicznego, jaki zrodził się na terenach Polski jeszcze będącej pod zaborami,  w XIX wieku i opiera się na uniwersalnych wartościach, a w szczególności poszanowaniu praw jednostki, dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy, rzetelności w wydawaniu fachowych opinii,  prowadzeniu inicjatyw i realizacji programów.

Misją Towarzystwa jest kształtowanie fachowej opinii społecznej w sprawach rozwoju higieny, higieny środowiska, oświaty zdrowotnej, medycyny zapobiegawczej i zdrowia publicznego oraz oddziaływanie na poprawę zdrowia ludności i warunków zdrowotnych środowiska. Misją Towarzystwa od początku jego istnienia jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez: działalność naukową; publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej,  inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli.


Realizując swoją misję Towarzystwo współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi, uczelniami polskimi i zagranicznymi, pokrewnymi towarzystwami i organizacjami fachowymi oraz  naukowymi w Polsce i na świecie, związanymi z działalnością ochrony zdrowia, szeroko pojętą  profilaktyką i higieną.


Realizacja Misji Towarzystwa osiągana jest m.in. poprzez:

  • reprezentowanie fachowej i społecznej opinii w sprawach rozwoju higieny, oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie higieny, oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego w kraju i zagranicą,
  • organizowanie zebrań naukowych, sympozjów, zjazdów, kongresów, wykładów oraz kursów dokształcania specjalistycznego,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w celu zaznajomienia społeczeństwa z problematyką higieny, oświaty zdrowotnej i zdrowia publicznego.PTH21