WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach prowadzone są badania aplikacyjne (nauki rolnicze: rolnictwo i zootechnika). Wiodącymi problemami badawczymi są: bioróżnorodność fauny i flory, biogeografia i ewolucja taksonów, interakcje i adaptacje środowiskowe, wdrażanie postępu biologicznego do produkcji roślinnej, doskonalenie metod nawożenia i uprawy roślin, wdrażanie nowoczesnego agrobiznesu oraz zasad gospodarki rynkowej, wykorzystanie osiągnięć biotechnologii w doskonaleniu zwierząt, wykorzystanie pasz przemysłowych, organizacja produkcji zwierzęcej i marketingu surowców pochodzenia zwierzęcego. Badania prowadzone są w formie projektów badawczych (tzw. granty) oraz tematów badań statutowych. Otrzymane wyniki publikowane są w czasopismach polskich i zagranicznych o zasięgu międzynarodowym, prezentowane w formie komunikatów na konferencjach naukowych lub wdrażane bezpośrednio do praktyki rolniczej, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.

Działalność naukowa pracowników Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach jest prowadzona we współpracy z instytutami resortowymi, Polską Akademią Nauk oraz licznymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Współpraca ta owocuje wspólnymi publikacjami, krajowymi i zagranicznymi, stażami naukowymi młodych pracowników, wymianą doświadczeń i stworzeniem możliwości dostępu do unikalnej aparatury badawczej.