kierunek_zootechnika

ZOOTECHNIKA – to dziedzina nauki zajmująca się racjonalnym chowem i hodowlą zwierząt. Jeżeli kochasz zwierzęta, chcesz się nimi opiekować i pomagać, a w przyszłości chciałbyś założyć gospodarstwo specjalistyczne lub agroturystyczne, połącz swoje zainteresowania z nauką i wybierz kierunek ZOOTECHNIKA. Praca po tym kierunku jest ciekawa i atrakcyjna, a zatrudnienie znajdziesz m.in. w:

 • szeroko rozumianym sektorze gospodarki żywnościowej;
 • podmiotach gospodarczych zajmujących się produkcją rolniczą;
 • instytucjach zajmujących się organizacją i nadzorem hodowli zwierząt;
 • ogrodach zoologicznych;
 • agencjach i służbach obsługujących sektor produkcji żywności;
 • zakładach produkujących pasze dla zwierząt;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • doradztwie rolniczym;
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych;
 • administracji samorządowej i rządowej.

Po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia można poszerzać wiedzę na studiach magisterskich II stopnia. Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika polegają na zdobyciu przez absolwentówwiedzy z zakresu nowoczesnych technologii  chowu i hodowli zwierząt, metod oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz rozumieniu znaczenia jakości produktów i surowców zwierzęcych dla gospodarki żywnościowej kraju. Ponadto absolwenci  posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych umożliwiającą analizę procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, znają podstawy produkcji roślinnej, rozumieją znaczenie genetyki, pracy hodowlanej i żywienia zwierząt dla optymalizacji produkcji zwierzęcej. Mają wiedzę z zakresu posługiwania się rachunkiem ekonomicznym w gospodarce rynkowej, znają podstawowe kategorie ekonomiczne i zasady marketingu i promocji.  Potrafią biegle posługiwać się technikami informatycznymi.

 

W ofercie dydaktycznej na tym kierunku znajdują się następujące specjalności:

 • agrokonsulting
 • hipologia
 • hodowla zwierząt
 • ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
 • Nowość terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt (tylko na studiach stacjonarnych II stopnia)

 

Więcej...