2inzynieria

Studia I-stopnia na kierunku inżynieria ekologiczna przygotowują absolwenta do podejmowania działań w zakresie szeroko rozumianej produkcji rolniczej, produkcji bioenergetycznej, w przemyśle rolno-spożywczym, racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zrównoważony na obszarach wiejskich.

1 inzynieriaAbsolwent posiada aktualną wiedzę dotyczącą produkcji żywności,  źródeł energii odnawialnej oraz ochrony środowiska przyrodniczego w zakresie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym, potrafi zarządzać produkcją rolniczą.

Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych ze środowiskiem przyrodniczym:

  • w administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
  • organach inspekcji ochrony środowiska,
  • firmach poszukujących specjalistów łączących wiedzę rolniczą z przyrodniczą.

  • Jest przygotowany do  prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. Realizowane w trakcie studiów praktyki uwzględniają udział pracodawców w rozwijaniu Jego kompetencji zawodowych. Po studia inżynierskich I stopnia, absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich II stopnia. Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.