tytulow gp11

 

Gospodarka Przestrzenna - specyfika tego kierunku wyraża się tym, że uwzględnia z jednej strony tradycje nauk przyrodniczych, urządzania terenów wiejskich, z drugiej zaś strony uzupełnia się to o intensywnie rozwijane technologie z zakresu systemów informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami.
W programie nauczania uwzględnia się problematykę dotyczącą aspektów prawnych, środowiska przyrodniczego, terenów wiejskich, i gospodarki nieruchomościami. Powyższe zagadnienia dobrze wpisują się w europejską politykę dotyczącą zagospodarowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.

Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna będą mogli znaleźć zatrudnienie przy:

• sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw,
• opracowywaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,
• projektowaniu i tworzeniu systemów informacji przestrzennej,
• opracowywaniu ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Studia na kierunku trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem stopnia zawodowego inżyniera, a w przyszłości przewiduje się możliwość kontynuowania studiów na 3 semestralnym kursie magisterskim.

 

gospodarka 4

 

Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna kształcą specjalistów w zakresie kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego przez planowanie przestrzenne, gospodarkę gruntami, programowanie społeczno-gospodarcze i przestrzenne rozwoju miast i regionów, rozwój lokalny i regionalny, łagodzenie regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, ochronę środowiska i ekorozwoju, formułowanie zasad polityki przestrzennej, współdziałanie administracji rządowej i samorządowej.
Wiedza przyswajana przez studentów ma charakter wielodyscyplinowy: przyrodniczy, techniczny, społeczny i ekonomiczny.
Prace dyplomowe wykonywane we współpracy z zainteresowanymi jednostkami przygotowują absolwenta do rozwiązywania nowoczesnymi metodami problemów istotnych dla gmin, powiatów i województw. Sprzyjają temu również praktyki odbywane w jednostkach samorządu terytorialnego.