nowy kierunek agrolesnictwo
agrolesnictwo 1

Agroleśnictwo – nowy (od roku akademickiego 2019/2020) kierunek studiów inżynierskich I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów).

Absolwent kierunku agroleśnictwo jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, zagospodarowania użytków rolnych objętych sukcesją wtórną, prowadzenia upraw na glebach o niskiej bonitacji, planowania, wykonywania i pielęgnacji nasadzeń na gruntach rolnych, porolnych i leśnych, pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, szkółkarstwa roślin drzewiastych, integrowanego zarządzania produkcją rolniczą i leśną, a także pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu z działalności pozarolniczej. Ma także wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań w procesach technologicznych, mechanizacji prac i logistyce oraz podstaw zarządzania, administracji, marketingu i ekonomiki w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, agroturystyki i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

agrolesnictwo 2     
   Absolwent studiów kierunku agroleśnictwo jest specjalistą łączącym wiedzę i umiejętności z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, ekonomii i zarządzania, niezbędną do pracy w firmach funkcjonujących w sferze produkcji rolniczej i leśnej, organach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach powiązanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, doradztwem w zakresie innowacji w sektorze agroleśnym, placówkach naukowo-badawczych, jak też prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Agroleśnictwo – sposób na sukces w zgodzie z naturą