WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Osoby przyjęte na studia na rok akademicki 2022/2023 w pierwszym i drugim etapie rekrutacji, proszone są o zgłaszanie się do Dziekanatu w celu:

  • podpisania ślubowania i odebrania elektronicznej legitymacji studenckiej,
  • wniesienia opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie jest dobrowolne, składka wynosi 50 zł. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj
  • złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy – dotyczy osób przyjętych na kierunki rolnictwo oraz zoopsychologia z animaloterapią.

Przypominamy, iż złożenie zaświadczenia jest obowiązkowe. Studenci, którzy nie dopełnią tych formalności, nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej.

Harmonogram przyjęć w dziekanacie:

  1. Kierunek gospodarka przestrzenna – 3 październik 2022 r. w godzinach od 11:00 do 15:00,
  2. Kierunek rolnictwo – 4 październik 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00,
  3. Kierunek zoopsychologia z animaloterapią – 5 październik 2022 r. w godzinach od 11:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium, składają w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów (DS. nr 4, pok. 10, ul. Żytnia 17/19) - po dopełnieniu niezbędnych formalności, właściwe wnioski wraz z wymaganą dokumentacją.

Regulamin świadczeń dla studentów oraz wzory zaświadczeń i oświadczeń dostępne są na stronie www.uph.edu.pl w zakładce STUDENCI/Stypendia oraz w systemie USOSweb.