WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

Przypominamy, iż zgodnie z § 7 ust. 1 Zarządzenia Rektora Nr 92/2017 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 20.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 doktoranci składają w terminie do 27 października 2021 r. (środa) do kierownika studiów doktoranckich.

Jednocześnie przypominamy, iż obowiązek złożenia kompletnych dokumentów spoczywa na doktorancie. Za wnioski złożone w terminie uważa się te wnioski, które zostały złożone wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczególowe informacje na temat ubiegania się o stypendium doktoranckie określone są zarządzeniem nr 92/2017 Rektora UPH z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego   (z późń. zmianami).

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (wymagana przy wniosku o stypendium doktoranckie)