WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe od 18.10.2021 do 05.11.2021 roku.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 68/2021 Rektora UPH z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.

W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2021/22) podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus

 

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.


--

Krystian Tarczyński

tel. (+48) 25 643 1259
Koordynator ds. Programu ERASMUS+

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce

Osoby przyjęte na studia niestacjonarne na kierunek zootechnika na rok akademicki 2021/2022

proszone są o zgłaszanie się do Dziekanatu od 18 października 2021 r. w godzinach przyjęć Dziekanatu, w celu:

- podpisania ślubowania i odebrania elektronicznej legitymacji studenckiej,

- wniesienia opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie jest dobrowolne, składka wynosi 50 zł. Informacje na temat ubezpieczenia NNW - zakres ubezpieczenia

- złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Przypominamy, iż złożenie zaświadczenia jest obowiązkowe.

Studenci, którzy nie dopełnią tych formalności, nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej.

Jednocześnie przypominamy, iż opłatę za studia (jednorazową lub pierwszą ratę) należy wnieść w terminie do 15 października 2021 r. (data wpływu środków na konto uczelni).

UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

Przypominamy, iż zgodnie z § 7 ust. 1 Zarządzenia Rektora Nr 92/2017 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 20.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 doktoranci składają w terminie do 27 października 2021 r. (środa) do kierownika studiów doktoranckich.

Jednocześnie przypominamy, iż obowiązek złożenia kompletnych dokumentów spoczywa na doktorancie. Za wnioski złożone w terminie uważa się te wnioski, które zostały złożone wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczególowe informacje na temat ubiegania się o stypendium doktoranckie określone są zarządzeniem nr 92/2017 Rektora UPH z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego   (z późń. zmianami).

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (wymagana przy wniosku o stypendium doktoranckie)

 
Jednostka partnerska Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach CEU Cardenal Herrera University (Hiszpania) oferuje możliwość odbycia praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji po kliknięciu w poniższy link: oferta