WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Miło jest nam poinformować, iż na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Kapituła Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła wybrała Pana prof. dr hab. Piotra Gulińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach do pełnienia funkcji swojego Prezydenta. Profesorski Klub Hodowców Bydła został założony w 1976 roku. Jego dotychczasowymi Prezydentami byli prof. dr hab. dr h.c. multi Henryk Jasiorowski (SGGW Warszawa), prof. dr hab. dr h.c. multi Tadeusz Szulc (UP we Wrocławiu) i prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk (UP w Lublinie). Panu Profesorowi Gulińskiemu składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w przewodniczeniu temu prestiżowemu gremium.

profesor Gulinski

Prof. dr hab. Piotr Guliński jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Cała dotychczasowa kariera zawodowa Profesora związana jest z naszą Uczelnią. Studia wyższe ukończył na kierunku zootechnika (1988 r.) a kolejne awanse naukowe tj. doktorat (1994 r.), habilitacja (1998 r.) i tytuł naukowy profesora nauk rolniczych (2007.) odbywał jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Dorobek naukowy prof. dr hab. Piotra Gulińskiego od początku Jego pracy jest jednoznacznie ukierunkowany i dotyczy szeroko pojętej problematyki chowu i hodowli bydła. Udokumentowany, opublikowany dorobek naukowy obejmuje autorstwo i współautorstwo ponad 240 opracowań, wśród których znajduje się 120 oryginalnych prac twórczych. Profesor legitymuje także znaczącym dorobkiem z zakresu działalności dydaktycznej. Jest m.in. współautorem podręcznika dla techników „Chów bydła” (Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997), autorem rozdziału w podręczniku akademickim „Hodowla i użytkowanie bydła” (Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2005) oraz autorem podręcznika akademickiego „Bydło domowe – hodowla i użytkowanie” wydanego w 2017 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN w Warszawie. Podręcznik ten został w 2018 roku wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nagrodą Indywidualną w kategorii nowoczesne i innowacyjne podręczniki akademickie. Profesor jest cenionym przez studentów promotorem prac dyplomowych realizowanych na kierunku zootechnika. W okresie dotychczasowego zatrudnienia wypromował 190 magistrów i inżynierów zootechniki.

W okresie dotychczasowego zatrudnienia pełnił na macierzystej Uczelni szereg ważnych funkcji organizacyjnych. Był m.in. Dziekanem Wydziału Rolniczego (2005-2012), Prodziekanem Wydziału (1999-2005) i Kierownikiem Katedry Hodowli Bydła i Oceny Mleka (2001-2019). Profesor Piotr Guliński pełnił także szereg funkcji poza macierzystą Uczelnią. Był m.in. Przewodniczącym Sekcji Chowu i Hodowli Bydła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Warszawie (2009-2021), Członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2016-2019), Członkiem Rady Instytutu Zootechniki PIB w Balicach k. Krakowa (2008-2011). Dowodem zaufania krajowego środowiska naukowego był udział Profesora (recenzent, członek lub przewodniczący Komisji) w blisko 40 postępowaniach awansowych kadry naukowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych w kraju (poza jedną) posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne profesor Piotr Guliński został uhonorowany przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001). Był także kilkunastokrotnie nagradzany indywidualnymi i zespołowymi nagrodami J.M. Rektora Akademii Podlaskiej i Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Wyróżniony został także m.in. Medalem za Zasługi dla Uczelni Siedleckiej (2014), Medalem Zasłużony dla Rolnictwa (2016), Nagrodą Złotego Jacka (2016) i Nagrodą Indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018). Jako szczególnie ważne wyróżnienie Profesor odbiera przyznanie przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka Złotej Honorowej Odznaki (2017) – przyznanej za wkład w kształcenie młodzieży z zakresu chowu i hodowli bydła w kraju.