WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
I NAUK O ZWIERZĘTACH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kolejne posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych COBORU z udziałem
dyrektora Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa UPH w Siedlcach

W dniu 4 lutego 2021 roku odbyło się coroczne posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Z uwagi na sytuację pandemiczną, posiedzenie miało charakter wideokonferencji. Komisję tworzyło dziesięciu ekspertów pochodzących z Państwowych Instytutów Badawczych oraz polskich ośrodków akademickich między innymi z Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Bydgoszczy. Ośrodek siedlecki reprezentował dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni, dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa UPH.
Jak jest to w zwyczaju i tym razem posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem jej członków i pracowników COBORU z przedstawicielami firm hodowlanych zgłaszających odmiany roślin do Krajowego rejestru (KR). W trakcie właściwego posiedzenia Komisja pod przewodnictwem
prof. dr hab. Piotra Stypińskiego (SGGW Warszawa) zaopiniowała zamierzenia rejestrowe dotyczące wpisania lub odmowy wpisania odmian do Krajowego rejestru. Rezultatem posiedzenia było wydanie przez dyrektor COBORU postanowienia o zamiarze wpisania do KR szesnastu nowych odmian roślin pastewnych tj. trzech odmian roślin bobowatych grubonasiennych, siedmiu odmian soi, trzech odmiany roślin bobowatych drobnonasiennych i trzech odmian roślin wiechlinowatych (traw).

Warto dodać, że wpisanie odmian roślin pastewnych do KR jako wykazu urzędowego skutkuje tym, że ich materiał siewny może być wytwarzany
i znajdować się w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.