• Zapraszamy na studia na naszym wydziale!

Oferowane kierunki

Agroleśnictwo

agrolesnictwo 2

Jest to nowy (od roku akademickiego 2019/2020) kierunek studiów inżynierskich I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent kierunku agroleśnictwo jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, zagospodarowania użytków rolnych objętych sukcesją wtórną, prowadzenia upraw na glebach o niskiej bonitacji, planowania, wykonywania i pielęgnacji nasadzeń na gruntach rolnych, porolnych i leśnych, pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, szkółkarstwa roślin drzewiastych, integrowanego zarządzania produkcją rolniczą i leśną, a także pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu z działalności pozarolniczej. Ma także wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań w procesach technologicznych, mechanizacji prac i logistyce oraz podstaw zarządzania, administracji, marketingu i ekonomiki w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, agroturystyki i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej

Inżynieria ekologiczna

box 10
Studia I-stopnia na kierunku inżynieria ekologiczna przygotowują absolwenta do podejmowania działań w zakresie szeroko rozumianej produkcji bioenergetycznej, racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zrównoważony. Absolwent posiada aktualną wiedzę dotyczącą  źródeł energii odnawialnej oraz ochrony środowiska przyrodniczego w zakresie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych ze środowiskiem przyrodniczym:

 • w administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
 • organach inspekcji ochrony środowiska,
 • firmach poszukujących specjalistów łączących wiedzę rolniczą z przyrodniczą.

Realizowane w trakcie studiów praktyki uwzględniają udział pracodawców w rozwijaniu Jego kompetencji zawodowych. Po studia inżynierskich I stopnia, absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich II stopnia. Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Więcej

Gospodarka przestrzenna

box 04

Gospodarka Przestrzenna - specyfika tego kierunku wyraża się tym, że uwzględnia z jednej strony tradycje nauk przyrodniczych, urządzania terenów wiejskich, z drugiej zaś strony uzupełnia się to o intensywnie rozwijane technologie z zakresu systemów informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami.
W programie nauczania uwzględnia się problematykę dotyczącą aspektów prawnych, środowiska przyrodniczego, terenów wiejskich, i gospodarki nieruchomościami. Powyższe zagadnienia dobrze wpisują się w europejską politykę dotyczącą zagospodarowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.
Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna będą mogli znaleźć zatrudnienie przy:
• sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw,
• opracowywaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,
• projektowaniu i tworzeniu systemów informacji przestrzennej,
• opracowywaniu ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 Więcej...

 

Rolnictwo

box 08

Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mającą na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Więc jeśli chcesz być specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej w tym ochrony środowiska przyrodniczego, agroturystyki, agrobiznesu, ogrodnictwa i architektury terenów zielonych – wybierz ROLNICTWO.

Będąc absolwentem kierunku Rolnictwo możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rolnej,
 • usługach rolniczych,
 • doradztwie rolniczym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów rolnych,
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Więcej…

 

Zoopsychologia z animaloterapią

box 03
Absolwent ukończy studia z tytułem zawodowym inżyniera. Absolwent będzie posiadał wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy ze zwierzętami. Uzyska wiedzę dotyczącą behawioru różnych gatunków zwierząt, ich obsługi oraz zasad profesjonalnej pielęgnacji. Uzyska wiedzę na temat przeprowadzania szkoleń zwierząt amatorskich w zakresie wykorzystania ich w różnych dziedzinach życia codziennego, a także wspomagających terapię osób o różnym spektrum niepełnosprawności. Nabędzie umiejętności dostosowywania swoich działań w ramach funkcjonowania, jako zoopsycholog oraz kontrolowania efektywności procesu terapii z udziałem zwierząt.

Więcej

 Zootechnika

box 02

ZOOTECHNIKA – to dziedzina nauki zajmująca się racjonalnym chowem i hodowlą zwierząt. Jeżeli kochasz zwierzęta, chcesz się nimi opiekować i pomagać, a w przyszłości chciałbyś założyć gospodarstwo specjalistyczne lub agroturystyczne, połącz swoje zainteresowania z nauką i wybierz kierunek ZOOTECHNIKA. Praca po tym kierunku jest ciekawa i atrakcyjna, a zatrudnienie znajdziesz m.in. w:

 • szeroko rozumianym sektorze gospodarki żywnościowej;
 • podmiotach gospodarczych zajmujących się produkcją rolniczą;
 • instytucjach zajmujących się organizacją i nadzorem hodowli zwierząt;
 • ogrodach zoologicznych;
 • agencjach i służbach obsługujących sektor produkcji żywności;
 • zakładach produkujących pasze dla zwierząt;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • doradztwie rolniczym;
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych;
 • administracji samorządowej i rządowej.

Więcej...


Kontakt

Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce

Kierownik Dziekanatu
tel.: 25 643-13-53


 tel.: 25 643-13-26 
(kierunki:

Gospodarka przestrzenna
Rolnictwo
Zoopsychologia z animaloterapią
Zootechnika

Agronomia - studia doktoranckie
Zootechnika -  studia doktoranckie


e-mail: dwanz@uph.edu.pl
Witryna WWW: www.wanz.uph.edu.pl

Aktualności